Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Privat pasningsordning

Privat pasning er en ordning, hvor I som forældre selv arrangerer og ansætter en privat børnepasser, eller køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning. Privat pasning er et alternativ til daginstitutioner og dagpleje.

Privat pasningsordning 

Hvad er privat pasning?

En privat pasningsordning er en privat ordning, hvor I som forældre og en privat børnepasser indgår en aftale om pasning af et eller flere børn. Den private børnepasser er ikke ansat af kommunen, og aflønnes direkte af jer. Private pasningsordninger ligger uden for kommunens regi, og er derfor ikke omfattet af dagtilbudslovens krav til fx udarbejdelse af pædagogiske læreplaner.

Privat pasning kan som udgangspunkt foregå i jeres hjem eller hos den private børnepasser.  En privat børnepasser kan højest varetage pasning af 5 børn. Varetager mere end én privat børnepasser pasningen, kan kommunen give tilladelse til at der må passes op til 10 børn. Passes der mere end 2 børn i den private pasningsordning kræver det tilladelse fra kommunen.

Hvis den private pasningsordning godkendes, skal kommunen føre tilsyn med ordningen.

Læs mere om regler for privat pasningsordninger (nyt vindue)

Pasning af egne børn 

Hvidovre Kommune giver ikke tilskud til pasning af egne børn.

Hvordan kan vi få tilskud til privat pasning?

Hvis I ønsker at benytte en privat pasningsordning, giver kommunen et økonomisk tilskud fra den dag, hvor barnet har pasningsgaranti i Hvidovre Kommune. Det økonomiske tilskud fra kommunen skal bruges til at aflønne den private børnepasser. Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste.

For at få tilskud, skal Hvidovre kommune godkende den indgåede aftale, børnepasseren og de fysiske rammer.

Det er muligt at søge tilskud hvis:

 • I som forældre er bosat i Hvidovre kommune, og har børn i alderen 24 uger indtil 2 år og 10 måneder.
 • jeres barn står på venteliste til en dagtilbudsplads.

Vær opmærksom på, at du ikke er berettiget til tilskud hvis du - eller den anden forælder - samtidig afholder barsel på fuld tid med det pågældende barn. 

Det maksimale tilskud pr. barn pr. måned, er 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private pasning, dog maksimalt 6.351 kr. pr. måned i 2020. Hvis I har flere børn i dagtilbud, gives der søskendetilskud. Passes jeres barn mindre end 37 timer om ugen, reduceres tilskuddet i forhold til timetallet. Tilskuddet skal ikke medregnes i jeres skattepligtige indkomst.

Reglerne i Dagtilbudsloven vedrørende betaling og tilskud, herunder fripladstilskud, gælder ikke for tilskud til privat pasning.

Link til dagtilbudsloven (nyt vindue)

Hvordan ansøger jeg om tilskud?

For at modtage tilskud, skal I indsende en ansøgning om tilskud til den private pasningsordning. Vær opmærksom på, at alle parter i sagen skal godkende ansøgningen via E-Boks. I skal også indgå en kontrakt med den private passer. Ansøgning om tilskud til den private pasningsordning samt kontrakt, skal være dagplejekontoret i hænde senest den 1. i måneden før dit barn starter hos den private børnepasser. Tilskuddet vil derefter blive indbetalt på jeres NemKonto.

Vi skal gøre opmærksom på, at der i forbindelse med tilflytning til Hvidovre Kommune, kan være forsinkelse i udbetalingen af tilskud.

Når ordningen ophører, skal I give Pladsanvisningen skriftlig besked.

Ansøgning om tilskud til privat pasningsordning (nyt vindue) 

Hvem må passe vores barn?

Privat pasning kan varetages af en enkeltperson, eller i en etableret privat pasningsordning. Som forældre kan I ikke få tilskud til at passe jeres eget barn.

Den private børnepasser skal opfylde følgende krav:

 • være fyldt 18 år
 • have ren straffe-og børneattest
 • skal have fysik til at løfte og bære små børn på en forsvarlig måde  
 • skal have psykisk overskud til at rumme børns forskellige udtryksformer, f.eks. vrede, jubel, skuffelse, tristhed og nysgerrighed 
 • skal have dansk som hovedsprog – dvs. have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle børnenes dansksproglige kompetencer. Der kan kræves dokumentation i form af 9. klasses afgangsbevis eller en dansk 2 med karakteren minimum 2 
 • skal kunne give dit barn omsorg, så barnet oplever tryghed i relation til børnepasser  
 • skal være nærværende og kommunikerende i kontakten med dit barn med særlig fokus på barnets sproglige udvikling 
 • skal kunne formidle iagttagelser om barnets udviklingstrin i dialogen med den tilsynsførende pædagog  
 • skal være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af dit barn og skulle kunne omsætte det til gavn for barnets trivsel 
 • skal have arbejdstilladelse, hvis han/hun kommer fra et land uden for EU og EØS. Kontakt Udlændingeservice for yderligere information.

Der gives ikke tilskud til ansættelse af au-pairs som private passere. Det skyldes, at en au-pair ikke får arbejdstilladelse i Danmark, men kun opholdstilladelse. Når I som forælder ansætter en privat børnepasser, er der tale om et ansættelsesforhold, og det kræver en arbejdstilladelse.

I helt særlige tilfælde kan en privat børnepasser godkendes uden at opfylde kravet om dansk som hovedsprog/tilstrækkelige danskkundskaber. Det kunne fx være børn af forældre, der er "vandrende arbejdstagere", eller som opholder sig kortvarigt her i landet på grund af beskæftigelse. Kontakt Dagplejekontoret for yderligere information.

Hvordan får vi en privat pasningsordning?

I skal som forældre indgå en skriftlig pasningsaftale med en privat børnepasser eller pasningsordning.
En skriftlig aftale kan laves på to måder:

 1. En aftale hvor I som forældre er arbejdsgiver. Dette medfører et ansvar for de opgaver, og forpligtigelser som følger med at være arbejdsgiver. Pasningspersonen er lønmodtager.
 2. En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor I som forældre ikke har arbejdsgiverforpligtelser.

Hvordan ansætter vi en privat passer?

Hvis I selv ansætter en privat børnepasser, har I pligter og rettigheder som arbejdsgiver. I skal have et CVR-nummer, og udfylde ansættelsespapirer. I skal selv udbetale løn(også hvis børnepasseren er syg), afregne feriepenge og ATP. Arbejdsgivere skal registreres hos SKAT, som ATP-pligtig arbejdsgiver. Arbejdstilsynet kan være behjælpelige med detaljer vedrørende arbejdsmiljø. 

Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod skader, hvis ansættelsen er på mere end 400 timer pr. år.

I skal tegne 2 forsikringer:

 1. En ulykkesforsikring, der kan tegnes i hvilket som helst forsikringsselskab.
 2. En erhvervssygdomsforsikring, der tegnes i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. 

Hvordan bliver den privat børnepasser godkendt?

For at sikre, at de personlige forudsætninger og de fysiske rammer er forsvarlige med hensyn til at passe andres børn, skal den private børnepasser og den skriftlige aftale mellem jer og børnepasseren godkendes af Hvidovre Kommune.

Dagplejekontoret administrerer:

 • Godkendelse af den private børnepasser, under forudsætning af en ren straffe- og børneattest.
 • Godkendelse af ansøgningen. Ordningen skal som minimum indgås for en 3 måneders periode. Der er op til 6 ugers behandlingstid.
 • Godkendelse af private pasningsordning ved et besøg på pasningsstedet.
 • Løbende tilsyn med ordningen ved anmeldte og uanmeldte besøg.

Ansøgning sendes via sikker mail til bof@hvidovre.dk

Venteliste til dagtilbudsplads

Jeres barn kan stå aktivt på venteliste til dagtilbud eller dagpleje, mens det bliver passet i en privat børnepasningsordning. Det betyder, at dit barn kan få tilbudt en dagtilbudsplads, mens dit barn er i den private pasningsordning.